Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy (PSP)

Redaguje zespół

Wydawnictwo ATK (od 1999 UKSW), Warszawa

 

 

 

 

l. Św. CYPRIAN, Listy; tł. W. Szołdrski; wstęp M. Michalski; oprac. E. Stanula, Warszawa 1969.

2. Św. GRZEGORZ WIELKI, Dialogi; tł. W. Szołdrski; wstęp J. S. Bojarski; oprac. E. Stanula, Warszawa 1969.

3. Św. GRZEGORZ WIELKI, Homilie na ewangelie; tł. W. Szołdrski; wstęp J. S. Bojarski; oprac. M. Maliński, Warszawa 1969.

4. Św. AMBROŻY, Hexameron; tł. W. Szołdrski; wstęp A. Bogucki; oprac. W. Myszor, Warszawa 1969.

5. TERTULIAN, Wybór pism. Do męczenników, Preskrypcja przeciw heretykom, O widowiskach, O modlitwie, O chrzcie, O cierpliwości, O pokucie; tł. E. Stanula, - W. Kania - W. Myszor; wstęp E. Stanula; oprac.: W. Myszor - E. Stanula, Warszawa 1970.

6. Św. HIERONIM, O znakomitych mężach; tł. W. Szołdrski; wstęp J. S. Bojarski; komentarz J. M. Szymusiak; ETERIA, Pielgrzymka do miejsc świętych; tł. W. Szołdrski; oprac. A. Bogucki, Warszawa 1970.

7. Św. AMBROŻY, Wybór pism. O pokucie, O ucieczce od świata, O dobrach przynoszonych przez śmierć, tł. W. Szołdrski, wstęp C. A. Guryn, oprac. E. Stanula, Warszawa 1971.

8. Św. JAN CHRYZOSTOM, Homilie i kazania wybrane, (Mowa w dniu święceń kapłańskich, Homilia na temat Księgi Rodzaju 1,1, Homilia na temat Ps 132, Homilia na temat Ewangelii św. Jana 1,14, Homilia na temat Listu do Kolosan 3,16-17, Kazanie na Boże Narodzenia, Kazanie na Wielkanoc, Kazanie na Wniebowstąpienie Pańskie, Kazanie na Zielone Święta, Kazanie drugie na Zielone Święta, Kazanie o Józefie Egipskim, Kazanie o braciach Machabejczykach, Kazanie o św. Pawle Apostole, Kazanie o św. Melecjuszu, Kazanie o św. Pelagii, Mowa przeciw tym, którzy opuściwszy kościół pobiegli na wyścigi konne i widowiska teatralne, Homilia na Nowy Rok na temat słów Apostoła: "Czyńcie wszystko na chwałę Bożą"), tłum. W. Kania, opracowanie i wstęp J. S. Bojarski, Warszawa 1971.

9. Św. CYRYL JEROZOLIMSKI, Katechezy; tł. W. Kania; wstęp J. S. Bojarski; oprac. M. A. Bogucki, Warszawa 1973.

10. Św. HIERONIM, Żywoty mnichów, Dialog przeciw pelagianom; tł. W. Szołdrski, wstęp i opracowanie W. Myszor. [Tom zawiera również indeksy do listów św. Hieronima w przekładzie J. Czuja, opracowane przez studentów patrologii ATK], Warszawa 1973.

11. Św. EFREM - CYRYLLONAS - BALAJ, Wybrane pieśni i poematy syryjskie (Efrem: Pieśń o wierze, Pieśń o Najświętszej Pannie, Pieśń o Maryi i Mędrcach, Pieśń o Chrystusie światłości świata, Pieśń o Eucharystii, Pieśń o Trójcy Świętej, Pieśń o oblężeniu Nisibis przez Persów, Pieśń o biskupach nisibijskich, Pieśń o Edessie, Pieśń o skardze szatana na cudowność relikwii św. Tomasza Apostoła, Pieśń o zmowie złych duchów przeciw Jezusowi, Pieśń o szatanie i śmierci, Pieśń o zmartwychwstaniu umarłych, Hymn powszechny; Cyryllonas: Pieśń o umyciu nóg, Poemat o Eucharystii, Poemat o misterium paschalnym, Poemat o najeĽdzie Hunów na Syrię, Pieśń o nawróceniu Zacheusza, Poemat o pszenicy; Balaj: Pieśń z okazji poświęcenia kościoła w Kenneszrin; Pieśń o katedrze edeskiej nieznanego autora z V w.), z syryjskiego tł. W. Kania, wstęp i oprac. W. Myszor, Warszawa 1973.

12. Św. AUGUSTYN, Wybór mów: kazania świąteczne i okolicznościowe; tł. J. Jaworski; wstęp i oprac. E. Stanula, Warszawa 1973.

13. Św. JAN CHRYZOSTOM, Modlitwy liturgiczne [Obrzęd boskiej liturgii Ojców naszych Jana Złotoustego i Bazylego Wielkiego, Boska liturgia Ojców naszych Jana Złotoustego i Bazylego Wielkiego, Boska liturgia uprzednio poświęconych darów św. Grzegorza) tł. H. Paprocki. Pisma o charakterze wychowawczym (O wychowaniu dzieci, Porównanie króla z mnichem, Do Teodora po jego upadku, Listy do papieża Innocentego, Listy do Olimpii]; tł. W. Kania, wstęp i oprac. A. Słomczyńska, Warszawa 1974.

14. Św. GRZEGORZ Z NYSSY, Wybór pism [Dialog z siostrą Makryną, Mowy żałobne ku czci biskupa Melecjusza, księżniczki Pulcherii, cesarzowej Placylii i brata Bazylego, Wielka katecheza]; tł. W. Kania; wstęp i oprac. E. Stanula, Warszawa 1974.

15. Św. AUGUSTYN, Homilie na ewangelie i pierwszy list św. Jana, cz. 1-2; tł. W. Szołdrski - W. Kania; wstęp i opracowanie E. Stanula, Warszawa 1977.

16. Św. AMBROŻY, Wykład Ewangelii według św. Łukasza; tł. W. Szołdrski; wstęp i opracowanie A. Bogucki, Warszawa 1977.

17. ORYGENES, Przeciw Celsusowi; tł. S. Kalinkowski; wstęp: S. Kalinkowski - W. Stanula; oprac. S. Kalinkowski - W. Myszor - E. Stanula, Warszawa 1977.

18. Św. CYRYL ALEKSANDRYJSKI, Wykład prawdziwej wiary, W obronie tytułu Bogurodzica, Homilie efeskie; tł. W. Kania, wstęp i opracowanie E. Stanula, Warszawa 1980.

19. Św. AUGUSTYN, Przeciw Julianowi, Duch a litera, z. 1-3; tł. W. Eborowicz, wstęp i oprac. W. Eborowicz - E. Stanula, Warszawa 1977.

20. TEKSTY Z NAG HAMMADI, (Apokryficzny List Jakuba, Ewangelia prawdy, WypowiedĽ o zmartwychwstaniu, Ewangelia Tomasza, Ewangelia Filipa); z koptyjskiego tł. A. Dembska - W. Myszor; wstęp i oprac. W. Myszor, Warszawa 1979.

21. Św. ATANAZY, Apologie (Apologia przeciw arianom, Apologia do Konstancjusza, Apologia własnej ucieczki), tłum. oraz wstęp i opracowanie J. Ożóg, Warszawa 1979.

22. Św. AUGUSTYN, O nauce chrześcijańskiej, Sprostowania, tłum. oraz wstęp i opracowanie J. Sulowski, Warszawa 1979.

23. ORYGENES, O zasadach; tł. S. Kalinkowski; wstęp i oprac.: S. Kalinkowski - W. Myszor - E. Stanula, Warszawa 1979.

24. Św. METODY Z OLIMPU, Uczta; tł. S. Kalinkowski. ORYGENES, Homilie o Pieśni nad Pieśniami, Zachęta do męczeństwa; tł. S. Kalinkowski, wstęp i oprac. E. Stanula, Warszawa 1980.

25. Św. AUGUSTYN, Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom (Przeciwko manichejczykom komentarz do Księgi Rodzaju, Niedokończony komentarz słowny do Księgi Rodzaju, Komentarz słowny do Księgi Rodzaju); tł. J. Sulowski, wstęp i oprac. W. Myszor, Warszawa 1980.

26. STAROŻYTNE REGUŁY ZAKONNE (Reguły: Pachomiusza, Augustyna, Porkariusza, Cezarego z Arles, Pawła i Stefana, Mistrza, Benedykta, Kolumbana, Leandra i Izydora z Sewilii), tł. zbior., wybór, wstęp i oprac. M. Starowieyski, Warszawa 1980.

27. Św. DOROTEUSZ Z GAZY, Nauki ascetyczne; tł. oraz wstęp i oprac. M. Borkowska, Warszawa 1980.

28. ORYGENES, Komentarz do Ewangelii św. Jana, cz. 1-2; tł. S. Kalinkowski; wstęp i oprac. W. Myszor - E. Stanula, Warszawa 1981.

29. TERTULIAN, Wybór pism II. Do pogan, Świadectwo duszy, Do Skapuli, Lekarstwo na ukłucie skorpiona, Do Żony, Zachęta do czystości, Przeciw Żydom, Przeciw wszystkim herezjom; tł. zbior., wstęp Cz. Mazur - K. Obrycki; oprac. W. Myszor - K. Obrycki - E. Stanula, Warszawa 1983.

30. ORYGENES, Homilie o Księdze Jeremiasza, Komentarz do Lamentacji Jermiasza, Homilie o Księgach Samuela i Księgach Królewskich; tł. i oprac. S. Kalinkowski; wstęp E. Stanula, Warszawa 1986.

31. ORYGENES, Homilie o Księgach Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej; z. 1-2; tł. i oprac. S. Kalinkowski, wstęp E. Stanula Warszawa 1984.

32. EUGIPIUSZ, Dzieła (Życie św. Seweryna, Reguła Eugipiusza, Wypisy z dzieł św. Augustyna); z. 1-2; tł. oraz wstęp i oprac. K. Obrycki, Warszawa 1985.

33. APOFTEGMATY OJCÓW PUSTYNI; z. 1-2; tł. M. Borkowska - M. Starowieyski - M. Rymuza, wstępami opatrzyli E. Makowiecka - M. Starowieyski - E. Wipszycka; oprac. i wybór M. Starowieyski, Warszawa 1986.

34. ORYGENES, Homilie o Księgach Liczb, Jozuego i Sędziów; z. 1-2; tł. i oprac. S. Kalinkowski, wstęp E. Stanula, Warszawa 1986.

35. Św. AMBROŻY, Wybór pism II [O Nabocie, O Tobiaszu, O Izaaku lub o duszy, O dziewicach], tłum. i opracowanie R. Pankiewicz - Jundziłł - P. Libera - K. Obrycki, Warszawa 1986.

36. ORYGENES, Homilie o Ewangelii św. Łukasza, tłum. i opracowanie S. Kalinkowski, wstęp M. Starowieyski, Warszawa 1986.

37-42. Św. AUGUSTYN, Objaśnienia Psalmów, tł. i wstęp J. Sulowski, oprac. E. Stanula, Warszawa 1986.

43. PRUDENCJUSZ AURELIUSZ KLEMENS, Poezje (Hymny - Cathemerinon, Boskość Chrystusa -Apotheosis, Źródło grzechu - Hamartigenia Walka duszy Psychomachia, Przeciw Symmachowi - Contra Symmachum, Wieńce męczeńskie - Peristephanon, Epigramry - Dittochaeon), tł. oraz wstęp i oprac. M. Brożek, Warszawa 1987.

44. APOLOGIE: MINUCJUSZ FELIKS, Oktawiusz; Do Diogneta; KLEMENS ALEKSANDRYJSKI, Zachęta Greków, tł: M. Szarmach - A. Świderkówna - J. Sołowianiuk, wstępy i oprac.: M. Szarmach - J. Sołowianiuk, red. E. Stanula, Warszawa 1988.

45. OJCOWIE APOSTOLSCY, (KLEMENS RZYMSKI, IGNACY ANTIOCHEŃSKI, POLIKARP. List do Filipian, Męczeństwo św. Polikarpa, List Barnaby, HERMAS, Pasterz, II List Klemensa, MELITON z SARDES, Homilia paschalna) tł. A. Świderkówna, wstęp W. Myszor, Warszawa 1990.

46-47. Św. AUGUSTYN, Problemy Heptatetechu, cz. 1-2, tł. J. Sulowski, wstęp i oprac. E. Stanula, Warszawa 1990.

48. Św. AUGUSTYN, O kazaniu Pańskim na Górze, Do Simplicjana o różnych problemach, Problemy ewangeliczne, tł. S. Ryznar - J. Sulowski, wstęp i oprac. E. Stanula, Warszawa 1990.

49. CHROMACJUSZ Z AKWILEI, Kazania i homilie, tł. S. Ryznar, wstęp i oprac. E. Stanula, Warszawa 1990.

50. Św. AUGUSTYN, O zgodności ewangelistów, tł. J. Sulowski, wstęp i oprac. E. Stanula, Warszawa 1990.

51. Św. HIERONIM, Apologia przeciw Rufinowi, tł. S. Ryznar, wstęp i oprac. E. Stanula, Warszawa 1989.

52. Św. CEZARY Z ARLES, Kazania, tł.. S. Ryznar, wstęp i oprac. E. Stanula, Warszawa 1990.

53. KOMMODIAN, Poezje, tł. i wstęp P. Gruszka, oprac. E. Stanula, Warszawa 1990.

54. Św. AUGUSTYN, Pisma przeciw Manichejczykom (O pożytku wiary, O dwóch duszach, Sprawozdanie z dyskusji z Fortunatem, List Podstawowy, Przeciw Adimantowi. Przeciw Feliksowi), tł. J. Sulowski, wstęp i oprac. W. Myszor, Warszawa 1990.

55. Św. AUGUSTYN, Przeciw Faustusowi, księgi I-XXI, tł. J. Sulowski, wstęp i oprac. W. Myszor, Warszawa 1991.

56. Św. AUGUSTYN, Przeciw Faustusowi, księgi XXII-XXXIII, Przeciw Sekundynowi, tł. J. Sulowski, wstęp i oprac. W. Myszor, Warszawa 1991.

57. ORYGENES, Komentarz do listu św. Pawła do Rzymian, tł. i oprac. S. Kalinkowski, wstęp E. Stanula, Warszawa 1993.

58. QUODVULTDEUS, Księga obietnic; tł. E. Kolbus, wstęp J. Gliściński, Warszawa 1993.

59. TERTULIAN, Przeciw Marcjonowi; tł. zbior.: S. Kalinkowski - W. Myszor - K. Obrycki - S. Ryznar - E. Stanula, wstęp i oprac. W. Myszor, Warszawa 1993.

60. Św. KOLUMBAN, Pisma; tł. zbior., wstęp i oprac. J. Strzelecki, Warszawa 1995.

61. ATANAZY Z ALEKSANDRII, O wcieleniu Słowa; tł. wstęp i oprac. M. Wojciechowski, Warszawa 1998.

62. ATANAZY Z ALEKSANDRII, Przeciw poganom; tł. wstęp i oprac. M. Wojciechowski, Warszawa 2000.

63. ŚW. HILARY Z POITIERS, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza, Traktat o Tajemnicach; tł., wstęp i oprac. E. Stanula, Warszawa 2002.

64. ŚW. HILARY Z POITIERS, O Trójcy Świętej; tł. E. Stanula; do druku przyg. i wstępem poprzedził T. Kołosowski, Warszawa 2005.

65. TERTULIAN, Wybór pism III [O strojeniu się kobiet; O jednożeństwie; O noszeniu zasłon przez dziewice; O wieńcu; O bałwochwalstwie; O ucieczce podczas prześladowań: O poście przeciw psychikom; O wstydliwości; O płaszczu; Dlaczego należy gardzić pogańskimi bogami]; tł. zbior.; wstęp: T. Kołosowski; przyg. do druku: T. Kołosowski; I. Salomonowicz-Górska, Warszawa 2007.

66. SALWIAN Z MARSYLII, Dzieła wszystkie [Do Kościoła; O rządach Boga]; tł. z j. łac. P. Jakubowska, T. Kołosowski, M. Przyszychowska; wstęp T. Kołosowski; red. T. Kołosowski, K. Kochańska-Bonińska, M. Przyszychowska, P. Jakubowska, Warszawa 2010.

 

Aktualizacja: 20 listopada 2010