Źródła Myśli Teologicznej (ŹMT)

Redaktor serii: ks. Henryk PIETRAS SJ i inni

Kraków, Wydawnictwo WAM (Jezuici)

 

 

 

 

1.      ORYGENES, O zasadach, tłum. i opracowanie S. Kalinkowski, wstęp H. Pietras, Kraków 1996.

2.      ŚW. ATANAZY WIELKI, Listy do Serapiona tłum. i opracowanie S. Kalinkowski, wstęp H. Pietras, Kraków 1996.

3.      PAMFIL Z CEZAREI, Obrona Orygenesa; RUFIN, O sfałszowaniu pism Orygenesa, tłum. i opracowanie S. Kalinkowski, Kraków 1996.

4.      Trójca Święta: TERTULIAN, Przeciw Prakseaszowi; HIPOLIT, Przeciw Noetosowi, tłum. E. Buszewicz i S. Kalinkowski, wstęp H. Pietras, Kraków 1997.

5.      TEODORET Z CYRU, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, tłum. S. Kalinkowski, wstęp A. Baron, Kraków 1997.

6.      ORYGENES, Korespondencja, komentarz i opracowanie H. Pietras, Kraków 1997.

7.      ŚW. IRENEUSZ Z LYONU, Wykład nauki apostolskiej, wstęp, przekład i opracowanie W. Myszor, Kraków 1997.

8.      ŚW. HIERONIM, Komentarz do Księgi Jonasza, wstęp biblijny bp S. Gądecki, wstęp patrystyczny, przekład i opracowanie L. Gładyszewski, Kraków 1998.

9.      TEODORET Z CYRU, Komentarz do I i II Listu do Koryntian, tłum. S. Kalinkowski, wprowadzenie i opracowanie A. Baron, Kraków 1998

10.    ORYGENES, Komentarz do Ewangelii według Mateusza, tłum. K. Augustyniak, wstęp i opracowanie E. Stanula, Kraków 1998.

11.    GRZEGORZ CUDOTWÓRCA, Mowa pochwalna na cześć Orygenesa oraz List Orygenesa do Grzegorza, tłum. S. Kalinkowski i K. Augustyniak (list), wstęp i opracowanie K. Bielawski, Kraków 1999.

12.    Grzech pierworodny: AUGUSTYN, O procesie Pelagiusza, tłumaczenie, wstęp i opracowanie ks. Kazimierz Obrycki; PELAGIUSZ, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian 5,12-21, tłumaczenie ks. K. Obrycki, Kraków 1999.

13.    MARIUSZ WIKTORYN, Dzieła egzegetyczne. Komentarz do listów do Efezjan, do Galatów i do Filipian, z języka łacińskiego przełożył, wstępem, objaśnieniami i indeksami opatrzył A. Baron, Kraków 1999.

14.    TEODORET Z CYRU, Komentarz do Listów św. Pawła do: Galatów, Efezjan, Filipian i Kolosan, tłumaczenie S. Kalinkowski, opracowanie A. Baron, Kraków 1999.

15.    PELAGIUSZ, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, tłumaczenie zbiorowe (A. Baron, F. Czarnota, T. Górski), opracowanie A. Baron, Kraków 1999.

16.    ORYGENES, Homilie o Księgach Izajasza i Ezechiela, z języka łacińskiego przełożył, wstępem i przypisami opatrzył S. Kalinkowski, Kraków 2000.

17.    Demonologia w nauce Ojców Kościoła, HIPOLIT, O antychryście, z języka łacińskiego przełożył, wstępem i przypisami opatrzył S. Kalinkowski, Kraków 2000.

18.    JAN CHRYZOSTOM, Homilie na Ewangelię wg św. Mateusza, (cz. pierwsza: homilie 1-40) tłum. J. Krystyniacki, uwspółcześnienie tekstu: E. Buszewicz, rewizja, opracowania i przypisy: A. Baron, Wyd. WAM, Kraków 2000.

19.    AMBROZJASTER, Komentarz do listu św. Pawła do Rzymian, tłum. J. Sulowski, wstęp J. Żelazny, Kraków 2000.

20.    TEODORET Z CYRU, Komentarz do listów Pawłowych do Tesaloniczan, Tymoteusza, Tytusa, Filemona i Hebrajczyków, tłum. S. Kalinkowski, wstęp i opr. A. Baron, Wyd. WAM, Kraków 2001.

21.    GRZEGORZ Z NYSSY, Drobne pisma trynitarne (O rozróżnieniu między istotą a hipostazą, Do Eustacjusza - O Trójcy Świętej, Jak mówiąc o trzech osobach w Bóstwie nie wyznajemy trzech Bogów - Do Greków na podstawie wspólnych pojęć, O tym, że nie można mówić, że jest trzech Bogów - Do Ablaniusza, O wierze - Do trybuna Symplicjusza, List 5) , ., oprac. i wprow. T. Grodecki, Wyd. WAM, Kraków 2001.

22.    KLEMENS ALEKSANDRYJSKI, Wypisy z Theodota, . i oprac. P. Siejkowski, Kraków 2001.

23.    JAN CHRYZOSTOM, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza, Część druga: homilie 41-90, Kraków 2001.

24.    Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 1: 325-787 (Nicea I: Wyznanie wiary 318 Ojców, Kanony, List soboru w Nicei do Egipcjan, List Euzebiusza z Cezarei do swego Kościoła; Konstantynopol I: Wyznanie wiary 150 Ojców, Kanony ustalone na Soborze, List biskupów zebranych w Konstantynopolu Kanony ustalone na synodzie w 382 r., Kanon z listu Gennadiosa do Martiriosa Antiocheńskiego; Efez: List Kaperola z Kartaginy do Soboru Efeskiego, Drugi list Cyryla do Nestoriusza, Drugi list Nestoriusza do Cyryla, Trzeci list Cyryla do Nestoriusza, "Anatematyzmy Cyryla", Wyrok pozbawiający Nestoriusza urzędu List soborowy o biskupach wschodnich, Kanony, Orzeczenie o nicejskim wyznaniu wiary, Orzeczenie przeciw bezbożnym mesalianom albo euchitom, Uchwała o konsekracji biskupów na Cyprze, Formuła zjednoczenia, List Cyryla do Jana Antiocheńskiego o pokoju; Chalcedon: List papieża Leona do Flawiana o Eutychesie, Definicja wiary, Kanony; Konstantynopol II: Wyrok przeciwko "Trzem rozdziałom", anatematyzmy przeciwko "Trzem rozdziałom"; Konstantynopol III: Wykład wiary; Nicea II: Dekret wiary, Anatematyzmy w sprawie świętych obrazów), tekst grecki, łaciński i polski, układ i opracowanie A. Baron, H. Pietras SJ, Wyd. WAM, Kraków 2001.

25.    ORYGENES, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza. Część druga: Commentatorium series, tłum. K. Augustyniak, Wyd. WAM, Kraków 2002.

26.    Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 2: 869-1312 (Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne), tekst grecki, łaciński i polski, układ i opracowanie A. Baron, H. Pietras, Kraków 2002.

27.    ORYGENES, Komentarz do Ewangelii św. Jana, tłum. i oprac. S. Kalinkowski; wstęp H. Pietras, Wyd. WAM, Kraków 2003.

28.    AMBROZJASTER, ŚW. HIERONIM, PELAGIUSZ, Komentarze do Listu św. Pawła do Tytusa, . A. Baron, Wyd. WAM, Kraków 2003.

29.    Św. Rufin z Akwilei, Obrona przed zarzutami Hieronima (św. Hieronim, List 84 do Pammachiusza i Oceana, tłum. W. Sowa; św. Rufin z Akwilei, Apologia przeciw Hieronimowi, . A. Smaroń, rewizja przekładu A. Caba; Apologia do Anastazego, . A. Caba); wstęp i oprac. J. Żelazny, Wyd. WAM, Kraków 2003.

30.    Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 3: 1414-1445 (Konstancja, Bazylea - Ferrara - Florencja - Rzym), tekst grecki, łaciński, arabski, ormiański i polski, układ i opracowanie A. Baron, H. Pietras, Wyd. WAM, Kraków 2003.

31.    Ambroży z Mediolanu, Wyjaśnienie symbolu. O tajemnicach. O sakramentach; tłum. L. Gładyszewski, Wyd. WAM, Kraków 2004.

32.    Orygenes - Hieronim, Homilie o Księdze Psalmów; tłum. S. Kalinkowski; wstęp i redakcja A. Bandura, Wyd. WAM, Kraków 2004.

33.    Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 4: 1511-1870 (Lateran V, Trydent, Watykan I); układ i opracowanie ks. A. Baron, H. Pietras, Wyd. WAM, Kraków 2004.

34.    Grzegorz z Nyssy, Homilie do błogosławieństw; wstęp, tłum., przyp. M. Przyszychowska, Wyd. WAM, Kraków 2005.

35.    Nowacjan, O Trójcy Świętej; . ks. G. Jaśkiewicz, Wyd. WAM, Kraków 2005.

36.    Korespondencja między chrześcijaninem a muzułmaninem, tłum. z arab. i oprac. J.A. Szymańczyk, Wyd. WAM, Kraków 2005.

37.    Dokumenty synodów od 50 do 381 [Acta Synodalia ab anno 50 ad annom 381]; układ i oprac. A. Baron, H. Pietras (CSL I), Wyd. WAM, Kraków 2006.

38.    AUGUSTYN Z HIPPONY, O chrzcie [De baptismo contra Donatistas libri septem]; tłum., wstęp i oprac. A. Żurek, Wyd. WAM, Kraków 2006.

39.    GRZEGORZ Z NYSSY, O stworzeniu człowieka [De opificio hominis]; wstęp, tłum., przyp. M. Przyszychowska, Wyd. WAM, Kraków 2006, 156 ss.

40.    Aureliusz Prudencjusz Klemens, Wieńce męczeńskie; Przedsłowie; Epilog, tłum. M. Brożek, wstęp i oprac. M. Starowieyski, Wyd. WAM, Kraków 2006.

41.    Jan Chryzostom, Mowy przeciwko judaizantom i Żydom; Przeciwko Żydom i Hellenom, tłum. i oprac. J. Iluk, Wyd. WAM, Kraków 2007.

42.    Konstytucje apostolskie oraz Kanony Pamfilosa z apostolskiego synodu w Antiochii; Prawo kanoniczne świętych Apostołów; Kary świętych Apostołów dla upadłych; Euchologion Serapiona [tekst gr. i pol.], tłum. S. Kalinkowski, A. Caba; ukł. i oprac. A. Baron, H. Pietras (CSL II), Wyd. WAM, Kraków 2007.

43.    Grzegorz z Nyssy, Homilie do Pieśni nad Pieśniami; tłum., wstęp, przypisy M. Przyszychowska, Wyd. WAM, Kraków 2007.

44.    Euzebiusz z Cezarei, Życie Konstantyna; tłum., wstęp, przypisy T. Wnętrzak, Wyd. WAM, Kraków 2007.

45.    Jan Chryzostom, Homilie na Księgę Rodzaju; tłum., wstęp i przypisy S. Karczmarek, Wyd. WAM, Kraków 2008.

46.    Hieronim ze Strydonu, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza; wstęp, tłum., przypisy, Wyd. WAM, Kraków 2008.

47.    Jan Chryzostom, Komentarz do Listu św. Pawła do Galatów; tłum., wstęp, przypisy S. Iluk; wstęp egzegetyczny G. Szamockiego, Wyd. WAM, Kraków 2008.

48.    Juliusz Afrykańczyk, Zasady Prawa Bożego; tłum. i oprac. B. Czyżewski, Wyd. WAM, Kraków 2008.

49.    Kanony Ojców greckich [Canones Patrum Graecorum] (tekst grecki i polski); kanony Atanazego i Hipolita (tekst arabski i polski); przekład S. Kalinkowski (tekst grecki), J. Szymańczyk (tekst arabski), M. Mucha (konsultacja tekstu arabskiego) (SCL III), Wyd. WAM, Kraków 2009.

50.    Grzegorz z Nyssy, Życie Mojżesza; przekład S. Kalinkowski; wstęp M. Przyszychowska, Wyd. WAM, Kraków 2009.

51.    Grzegorz z Nyssy, Homilie do Eklezjastesa; opracowała i przełożyła M. Przyszychowska, Wyd. WAM, Kraków 2009.

 

Aktualizowane 06 października 2009