Przekłady rozproszone

 

Gdyby kto znalazł jeszcze coś ciekawego poza spisem, proszę o wiadomość, a też tu umieszczę

AMBROŻY, Historia Nabota, tłum, wstęp i opracowanie M. Kozera, Sandomierz 1985.

AMMIANUS MARCELLINUS, Dzieje Rzymskie t. 1, tłum. Ignacy Lewandowski, Prószyński i ska, Warszawa 2001.

Apokryficzna korespondencja między Seneką a Pawłem, tłum. i opracowanie K. Obrycki, WST 10 (1997) 219-240.

Apokryfy Nowego Testamentu, wybrali i opracowali Daniel-Rops i F. Amiot. Z przekładu francuskiego przetłumaczyła Z. Romanowiczówna, wstęp do polskiego wydania napisał K. Borowicz, Londyn 1955.

Apokryfy Nowego Testamentu, pod red. M. Starowieyskiego, t 1: Ewangelie apokryficzne, z. 1-2, Kraków 2003; t. 3: Listy i apokalipsy chrześcijańskie, Kraków 2001.

Apologia Aristidesa (ARYSTYDES), tłum i opr. B. Wilanowski, Kwartalnik Teologiczny Wileński 2 (24), 424-484; por. tenże, Apologia Aristidesa, t. 1, Wilno 1926.

AUGUSTYN, Dialogi filozoficzne (jest to powtórka wydania Dialogów i pism filozoficznych z lat 1953-4 z niewielkimi poprawkami dokonanymi przez W. Seńko), Kraków 1999.

AUGUSTYN, Istnieje tylko miłość. Wybór homilii na Pierwszy List św. Jana, tłum. W. Kania, W. Szołdrski, Paryż - Kijów - Kraków 1998.

AUGUSTYN, Listy (1-75), tłum. W. Eborowicz, Pelplin 1991.

AUGUSTYN, Państwo Boże, z łaciny tłum. W. Kubicki, wstęp J. Salij, Kęty 1998.

AUGUSTYN, Traktat "O muzyce", tłum. i wstęp L. Witkowski, Lublin 1997; wyd. II, poprawione, Lublin 1999.

AUGUSTYN, Wartości małżeństwa, tłum. wstęp i opracowanie W. Eborowicz, Pelplin 1980.

AUGUSTYN, O łasce Bożej przeciw herezji pelagiańskiej. List 186, tłum. i wstęp Anna Strzelecka, Poznańskie Studia Teologiczne 9, 2000, s.53-74.

BENEDYKT Z NURSJI, Reguła, Św. GRZEGORZ WIELKI, Dialogi, księga druga, tłum. A. Świderkówna, Kraków -Tyniec 1994.

CEZARY Z ARLES, O łasce, O tajemnicy Trójcy Świętej, tłum. Anna Strzelecka, wstęp Paweł Wygralak, Poznańskie Studia Teologiczne 9, 2000, s. 75-97.

DIONIZY MNIEJSZY, O obliczaniu daty Wielkanocy: List do Petroniusza, Tablica wielkanocna, Zasady obliczeń wielkanocnych. List do Bonifacego i Bonusa; BEDA CZCIGODNY, O rachubie czasu (r. 47), Historia kościelna narodu angielskiego (fragmenty), przekład i opracowanie J. Naumowicz, w: J. Naumowicz, Geneza chrześcijańskiej rachuby lat, Kraków 2000, s. 231-271.

Dobrotolubije. Kilka słów o życiu i pismach św. Antoniego Wielkiego. Reguła życia pustelniczego, przekład zbiorowy [kol. red. J. Charkiewicz i inni], Bractwo młodzieży prawosławnej, Białystok,1993.

Dzieje Jana Prochora, wstęp i przekład M. Starowieyski, StPar 4 (1994) 131-202.

Dzieje Piotra i dwunastu Apostołów (Nag Hammadi Codex VI 1, p.1,1-12,22), wstęp, tłum. z koptyjskiego i komentarz W. Myszor, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 29 (1996) 296-302.

GRZEGORZ WIELKI, Homilie na Ewangelie, przekład i opracowanie Homilii: Oficyna Wydawnicza VIATOR, Warszawa 1998.

GRZEGORZ Z TOURS, Księga o cudach błogosławionego Andrzeja Apostoła, wstęp i tłum. M. Starowieyski w: M. Starowieyski, Materiały do poznania legendy i kultu Apostołów (2), WST 9 (1996) 49-73

HIPOLIT RZYMSKI, Tradycja Apostolska, tłum. wstęp i opracowanie H. Paprocki, "Studia Theologica Varsoviensia" 14 (1976) z.1 145 -170.

IRENEUSZ z LYONU, Chwałą Boga żyjący człowiek, wybór i komentarz Jean Comby, Donna Singles, tłum. W. Myszor, Kraków 1999.

IZYDOR Z SEWILLI, De haeresibus liber, tłum. i opracowanie M. Cholewa, WST 6 (1993) 59-81.

JAN CHRYSOSTOM (Chryzostom?) - Adwersarz Żydów, tłum. J. Iluk, w: Tematy. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Leszka Moszyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1998, s. 330-348; na s. 335-348 wybór Mów przeciwko Żydom.

JAN CHRYZOSTOM, Homilie i kazania wybrane, przełożył W. Kania, wyd. Viator, Warszawa 1999 (jest to powtórzenie edycji PSP 8 bez wstępu, oraz: Mowa przed wygnaniem i Mowa po powrocie z wygnania).

JAN CHRYZOSTOM, Homilie na List św. Pawła do Rzymian, t. I,1, tłum. T. Sinko, opracowanie A. Baron, Kraków 1995.

JAN CHRYZOSTOM, Katechezy chrzcielne, tłum. W. Kania, wstęp i opracowanie M. Starowieyski, Lublin 1993.

JAN KLIMAK, O pokoju serca i modlitwie, (Drabina do nieba, stopnie 27-28), tłum. i opracowanie J. Naumowicz, Cenobium 9 (Tyniec 1996) 58-68.

JAN Z BICLAR, Kronika Jana z Biclar, tłum. i opracowanie S. Grabowski, WST 8 (1995) 107-125.

JULIAN POMERIUSZ, O życiu kontemplacyjnym, Kraków-Tyniec 1998.

MAKSYM WYZNAWCA, Antologia życia wewnętrznego, Dialog o życiu wewnętrznym, Księga miłości, Księga oświeconych, Wykład Modlitwy Pańskiej, Listy o miłości, z języka greckiego tłumaczył A. Warkotsz, druk Pallotinum, Poznań, na zlecenie tłumacza. Nie podano daty wydania.

MARCIN Z BRAGI, O gniewie, tłum. M. Wójcik, Meander 51 (1996) 379-385.

MARCIN Z BRAGI, O poprawie ludności wiejskiej, tłum. M. Wójcik, Meander 51 (1996) 386-396.

ORYGENES, Dyskusja z Heraklidesem, tłum. i wstęp A. Zajkowski, w: "Studia Theologica Varsoviensia" 5 (1967), z. 2, s. 129-180.

ORYGENES, Przeciw Celsusowi, z języka greckiego przełożył, wstępem, objaśnieniami i przypisami opatrzył S. Kalinkowski, ATK, Warszawa 1986.

PACJAN Z BARCELONY, Wezwanie do pokuty, tłum. i opracowanie K. Bardski, WST 7 (1994) 29-46.

PROKOPIUSZ Z CEZAREI, Historia sekretna, tłum. A. Konarek, Biblioteka Antyczna, Warszawa 1998, Prószyński i S-ka.

PSEUDO-DIONIZY AREOPAGITA, Imiona Boskie: do Tymoteusza brata w kapłaństwie, tłum. M. Dzielska, Znak (1996) nr 4, 20-27.

PSEUDO-DIONIZY AREOPAGITA, Pisma teologiczne II: Hierarchia niebiańska, Hierarchia kościelna, tłum. M. Dzielska, przedmowa T. Stępień, Kraków 1999.

PSEUDO-DIONIZY AREOPAGITA, Pisma teologiczne: Imiona Boskie. Teologia mistyczna. Listy, tłum. M. Dzielska, przedmowa T. Stępień, Kraków 1997.

SYDONIUSZ, Listy wybrane (I 2, I 5, I 8, II 8, II 10), tłum. M. Brożek, Filomata 431-432 (1996) 351-365.

WINCENTY Z LERYNU, W obronie wiary katolickiej przeciw bezbożnym nowościom wszystkich odszczepieńców Commonitorium, Komorów 1998 (reprint wydania z 1928 r., POK 8. W obecnym wydaniu pominięto rozdział końcowy "Zarzuty Wincentego" i wstęp).

ZENON Z WERONY, O cierpliwości. O chciwości. O czystości serca, wstęp i opracowanie S. Kawecki, tłum. M. Grzesiowski, Warszawa 1997.

Epitalamia antyczne, czyli antyczne pieśni weselne (DRAKONCJUSZ; KLAUDIAN, SYDONIUSZ APOLINARIS, Epitalamia antyczne), tłum. i oprac. M. Brożek, uzupełnił i do druku przygotował J. Danielewicz, Poznań 1999.

Św. AUGUSTYN, Mowa 340A: O święceniach biskupa, tłum. T. Gacia w: In vinculo communionis. Księga Jubileuszowa ks. bpa K. Ryczana, Kielce 1999.

Żywot i pisma św. Bazylego Wielkiego (tom zawiera: BAZYLI: Reguły dłuższe, O wierze, O sądzie Bożym), tłum. J. Naumowicz, oprac. J. Masiejuk, red. M. Jakimiuk, Hajnówka 1999.

MARIUSZ WIKTORYN, Hymny o Trójcy Świętej, tłum. i opr. T. Stępień, STV 38 (1999) 2, 7-26.

PATRYK, Wyznanie, tłum. Kazimierz Panuś w: Thomas Cahil, Jak Irlandczycy ocalili cywilizację, tłum. A. Barańczak, Poznań 1999, 235-256.

BOECJUSZ, Traktaty teologiczne (W jaki sposób Trójca jest jednym Bogiem, a nie trzema bogami?; Czy nazwy Ojciec, Syn i Duch Święty orzekane są o Bogu w sposób substancjalny?; W jaki sposób substancje są dobre w tym, że są, chociaż nie są dobrami substancjalnymi?; O wierze katolickiej; Przeciw Eutychesowi i Nestoriuszowi), tłum. Rafał Bielak, Agnieszka Kijewska, wyd. Antyk, Kęty 2001.

BOECJUSZ, O pocieszeniu, jakie daje filozofia, tłum. W. Olszewski, Warszawa 1962.

BOECJUSZ, W jaki sposób substancje są dobre w tym, czym są, chociaż nie są dobrami substancjalnymi? (Księga o hebdomadach), w: Studia wokół problematyki esse (Tomasz z Akwinu i Boecjusz), tłum. J. Gułkowski, t. 1, Warszawa 1976, s. 197-209.

Filokalia. Teksty o modlitwie serca, przekład i opr. ks. J. Naumowicz, Kraków 1998.

SEDULIUS CAELIUS (SEDULIUSZ), Dzieła wszystkie, tekst łac.-pol., tłum. ks. H. Wójtowicz, Lublin 1999.

PROKLOS, Elementy Teologii, tłum. R. Sawa, przedmowa prof. Maria Dzielska, wyd. AKME, Warszawa 2003.

Dzieje Świętego Tomasza Apostoła, tłum. i wstęp Luiza Rzymowska, Wyd. Uniwersytytu Wrocławskiego, Wrocław 2002 (seria Księgi Osobliwe).

Wizja Adamnana, tłum. J. Sokolski, Wyd. Uniwersytytu Wrocławskiego, Wrocław 2002.(seria Księgi Osobliwe).

GRZEGORZ Z TOURS, Historie. Historia Franków, wstęp, opr. i kom. Dariusz A. Sikorski, tłum. Kazimierz Liman, ks. Teofil Richter.

NOWACJAN, O widowiskach, przekład zbiorowy pod red. Jakuba Pigonia, Meander 57(2002)1,69-75.